کی دیوونه تره؟

کی دیوونه تره؟

کسایی که فکر میکنن ده سال زمان خیلی زیادیه برای موفق شدن یک در کسب و کار ولی ۴۰-۵۰ سال صرف یک شغل میکنن و کل زندگیشون ورشکسته میمونن

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!