در سکوت پیشرفت کنید

در سکوت پیشرفت کنید

یک دانه در سکوت رشد میکنه ولی یک درخت با صدای زیادی میفته. تخریب صدا داره ولی پیشرفت بی صداست. این قدرته سکوته در سکوت پیشرفت کنید.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!