با گوشیتون چکار می کنید؟

با گوشیتون چکار هایی می کنید؟ می تونید باهاش وقتتون رو تلف کنید و برای تفریح ازش استفاده کنید یا بجاش ازش به عنوان یک وسیله موفقیت و پیشرفت استفاده کنید!

با گوشیتون چکار هایی می کنید؟ می تونید باهاش وقتتون رو تلف کنید و برای تفریح ازش استفاده کنید یا بجاش ازش به عنوان یک وسیله موفقیت و پیشرفت استفاده کنید!

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!