موفقیت راز نداره!

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد! موفقیت تنها حاصل آمادگی، سخت کوشی و آموختن از خطاهاست. Colin Powell

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد!
موفقیت تنها حاصل آمادگی،
سخت کوشی و آموختن از خطاهاست.
Colin Powell

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!