آدمای موفق بخشندن

آدمای موفق بخشندن

آدمای موفق:
.
میبخشن
.
آدمای ناموفق:
.
کینه ای هستن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!