یادآوری ۲۰۲۰

یک یادآوری برای شما در سال ۲۰۲۰:
.
– دنبال کسی نرو
.
– کسی رو برای موندن التماس نکن
.
– ارزش خودتو بدون
.
– آدمایی که برات مهمن رو نگه دار
.
– چیزی که قابل تغییر نیست رو بپذیر
.
– چیزی که بدردت نمیخوره رو ول کن
.
– خودتو دوست داشته باش
.
یک گوشه ای از ذهنتون نگهش دارید
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!