انواع تفکر

انواع تفکر

تفکر کمبود:
.
“هیچوقت به اندازه کافی نیستش”
.
برای جلو بودن از بقیه رقابت میکنه
اصلا دست و دل باز نیست
معلوماتش رو به اشتراک نمیگذاره
به بقیه کمک نمیکنه
نسبت به همه مشکوکه
از رقابت رنچ میبره
میترسه کسی جاشو بگیره
معتقده شرایط سختی داره
تفکر منفی و محدودی داره
محدود فکر میکنه و از ریسک پرهیز میکنه
از تغییر میترسه
.
.
تفکر فراوانی:
.
“همیشه بیشتر از اون چیزی که نیازه، هست”
.
با بقیه همکاری میکنه تا باهم جلو بیفتن
دست و دل بازه
معلوماتش رو به اشتراک میگذاره
بدون هیچ چشم داشتی به بقیه کمک میکنه
به بقیه اعتماد میکنه و رابطه ای دوستانه میسازه
رقابت رو میپذیره
برای پیشرفت تلاش میکنه
از شرایطش راضیه و آینده رو روشن میبینه
مثبت اندیشه
نامحدود فکر میکنه و ریسک پذیره
تغییر رو با آغوشی باز میپذیره
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!