چطوری هرچیزی رو بسازیم

چطوری هرچیزی رو بسازیم
.
کاری که انجام میدی رو کنار بگذار
.
آروم باش
.
نگرانیات رو فراموش کن
.
از هرجایی که میشه شروع کن
.
یک چیز خیلی خوب پیدا کن
.
ازش استفاده کن
.
بهترش کن
.
فکر نکن
.
صبور باش
.
روی زمان حال تمرکز کن
.
ریسک بپذیر
.
اگه خراب شد درستش کن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!