چطور میخوای زندگی کنی؟

چطور میخوای زندگی کنی؟

چطور میخوای زندگی کنی؟
.
موفق یا ناموفق؟
.
آدمای موفق نه تسلیم میشن نه نا امید
.
ولی آدمای ناموفق هم تسلیم میشن هم نا امید
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!