خوشحالی به چه چیزایی بستگی داره

خوشحالی بستگی داره به
.
ژنتیک شما که دست خودتون نیست
.
و همچنین به طرز تفکر شما
.
و شرایط شما
.
که دست خودتونن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!