موفقیت به مقدار زیادی تلاش نیاز داره

موفقیت به مقدار زیادی تلاش نیاز داره

آدمای موفق:
.
میدونن موفقیت به مقدار زیادی تلاش نیاز داره
.
آدمای ناموفق:
.
فکر میکنن موفقیت فقط به شانس بستس
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!