یک سری چیزارو باید رها کرد

یک سری چیزارو باید رها کرد

بعضی وقتا نگه داشتن یک سری چیزا
.
بیشتر صدمه میزنه تا
.
رها کردنشون
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!