میخوای خوشحال باشی؟

میخوای خوشحال باشی؟

میخوای خوشحال باشی؟
.
از هیچکسی هیچ انتظاری نداشته باش
.
اونا نگرانیای خودشونو دارن
.
چیزی به تو بدهکار نیستن
.
اینطوری دیگه کسی نمیتونه تورو نا امید کنه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!