چطوری هرچیزی رو به هرکسی بفروشیم

چطوری هرچیزی رو به هرکسی بفروشیم

چطوری هرچیزی رو به هرکسی بفروشیم
.
منطق نفروش. احساسات، نتایج و اشتیاق رو بفروش
.
نگذار که چشم داشتت مکالمه رو جلو ببره
.
از کلمات قوی برای ایجاد اطمینان داخل ذهن مشتری استفاده کن
.
نقطه ضعف احساسیشون رو پیدا و ازش استفاده کن
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!