مسیرا متفاوته مقایسه نکن

خودتو مقایسه نکن با آدمایی که داخل مسیر متفاوتی از تو حرکت میکنن
.
از مسیرت لذت ببر
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!