اگه تشنته دلیل نمیشه سم بنوشی

اگه تشنته دلیل نمیشه سم بنوشی

نگذارید تنهایی باعث بشه که برید سمت آدم های نادرست
.
اگه تشنتونه دلیل نمیشه که سم بنوشید.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!