چیزایی که شما کنترلش رو دارید

چیزایی که شما کنترلش رو دارید:
.
قدرت و تلاشتون
.
ثروتتون
.
دیدگاه و طرز تفکرتون
.
ارتباطاتتون
.
قدرشناس بودنتون
.
بدنتون
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!