دلیل امروز فردا کردن

دلیل امروز فردا کردن

اگه امروز فردا میکنید به این معنا نیست که تنبل هستین، به این معناست که تحت فشار زیادی بودید.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!