استراتژی سرمایه گذاری

یک بار جف بیزوس گفت که سرمایه گذاری هاشو بر این اساس انتخاب میکنه که آیا به مردم کمکی میکنه یا نه.
.
و از وقتی که شروع کردم به استفاده از این استراتژی، تقریبا سرمایم چهار برابر شده.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!