شما مسئول رفتار بقیه نیستید

اگه رفتار کسی اذیتتون میکنه، به این معنا نیست که وظیفه شماست که رفتارشون رو درست کنید.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!