دانش یعنی قدرت

خوانده شود:
.
به اجبار مطالعه نکنید. مطالعه کنید چون دانش یعنی قدرت.
.
مطالعه کنید چون هیچ وقت هیچ کسی دانشتون رو نمیتونه ازتون بگیره.
.
به خاطر علاقه به بیشتر دونستن مطالعه کنید.
.
مطالعه کنید چون که باعث پیشرفتتون میشه.
.
مطالعه کنید چون که باعث رشدتون میشه.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!