چه چیزایی نتیجه میدن؟

خیلی شاید تکراری باشه ولی بازم میگم “گوشیتو روی حالت پرواز بگذار”…
.
چه چیزایی نتیجه نمیدن:
.
– صبح بیدار شم و گوشیمو چک کنم
– چند ساعت داخل اینستا بچرخم
– در حالی که استرس دارم خوراکی های قند دار بخورم
– حرص چیزایی رو بخورم که روشون کنترل ندارم
.
چه چیزایی نتیجه میدن:
.
– صبح بیدار شم و دفتر یادداشتمو بردارم
– چند ساعت گوشیمو روی حالت پرواز بذارم و فکرمو مشغول نکنم
– پنج تا نفس عمیق بکشم تا استرسم از بین بره
– تمرکزم رو بذارم روی چیزایی روشون کنترل دارم
اینکارارو بیشتر انجام بدم👆
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!