چرا آدما تسلیم میشن؟

چرا آدما تسلیم میشن؟

چرا آدما تسلیم میشن؟
.
انتظار دارن یک شبه به نتیجه برسن
.
اعتماد به نفسشون رو از دست میدن
.
بیخیال گذشته نمیشن
.
روی مشکلات گیر میکنن
.
از آینده میترسن
.
از تغییر پرهیز میکنن
.
توانایی هاشون رو دور میریزن
.
باور دارن که ضعیفن
.
فکر میکنن دنیا حقشونو خورده
.
بیشتر از اینکه موفقیت رو بخوان از شکست میترسن
.
تصور نمیکنن که خواسته هاشون تحقق پذیر باشه
.
فکر میکنن چیزی برای از دست دادن دارن
.
زیادی از خودشون کار میکشن
.
فکر میکنن فقط خودشون با مشکلات سرو کار دارن
.
شکست رو پایان کار میدونن
.
دلشون به حال خودشون میسوزه
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!