نظر دیگران متوقفت نکنه!

نظر دیگران متوقفت نکنه!

توی مسیر موفقیت اطرافیان و نزدیکان شروع به نظر دادن می کنند! این کار ریسکه ! توی این بازار مگه میشه! برو یجا استخدام شو جای اینکارا! ولی یکی از مهمترین چیزهایی که شما رو متوقف نمی کنه اینه که به تلاش خودتون اطمینان داشته باشید و حرفاشون رو نشنیده بگیرید و به هدفتون فکر کنین!

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!