استراتژی مک دونالد

استراتژی مک دونالد برای فروش

استراتژی مک دونالد برای فروش
با این تکنیک دو حالت اول به نظر گرون میان و مشتری حس می کنه آخرین حالت بهترین گزینس!

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!