منتظر زمان درست نباش

منتظر زمان مناسب نباش چون . هیچ گاه نخواهد رسید٬ از جایی که . هستی شروع کن و با هرچه در اختیار . داری کارت را آغاز کن، همان طور که . پیش می روی لوازم . بهتری خواهی یافت . George Herbert

منتظر زمان مناسب نباش چون
.
هیچ گاه نخواهد رسید٬ از جایی که
.
هستی شروع کن و با هرچه در اختیار
.
داری کارت را آغاز کن، همان طور که
.
پیش می روی لوازم بهتری خواهی یافت
.

George Herbert

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!