با این دید کارآفرینی کن

با این دید کارآفرینی کن

برای کارآفرینی اینجوری اقدام کن…زمین رو برای طلا نکن ، به دیگران بیل بفروش . برای دیگران کار نکن شغل ایجاد کن. مسائل رو به دید مشکل نبین برای مشکلات راه حل پیدا کن و بجای اینکه همیشه مشغول باشی روی کارایی متمرکز شو.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!